Monday, June 28, 2010

Amit 阿密特 - Hó Táⁿ Lí Tio̍h Lâi 好膽你就來 Come If You Dare translationThe best song of the past year! According to the Taiwanese Grammys, the Golden Melody Awards, that is. I quite like it.

I had a lot of help with this translation.

The transliteration into POJ comes from here. I do not take any credit for it.

Rex on Lang-8 helped tons, by translating difficult lines into Mandarin for me and talking with me about my translation. Thanks very much.

攏細你啦 攏細你啦 Lóng sī lí lah. Lóng sī lí lah.it's all you, it's all you
攏細你害我的面來紅紅Lóng sī lí hāi góa ê bīn lâi âng-ângit's all your fault that my face is all red
你的心我的心結結作一伙 Lí ê sim, góa ê sim, kiat-kiat chòe chi̍t-hóe.if your heart and my heart are tied together
是要打算按怎Sī beh phah-sǹg án-chóaⁿ.then what should be done about it?
   
攏細你啦 攏細你啦 Lóng sī lí lah. Lóng sī lí lah.it's all you, it's all you
攏細你害我整天在茫茫Lóng sī lí hāi góa kui-kang teh bâng-bâng.it's all your fault that I can't sober up all day
你的心我的心現在賣擱假 Lí ê sim, góa ê sim, chit-má mài koh kéyour heart and my heart should stop pretending now
   
#要討我的愛 好膽你就來 #Beh thó góa ê ài, hó-táⁿ lí tio̍h lâi.#if you want my love, come if you dare
賣放底心內 怨嘆沒人知Mài khǹg teh sim-lāi, oàn-thàn bô lâng chai.don't leave complaints in your heart that no one knows about
思念作風颱 心情三溫暖 Su-liām chòe hong-thai, sim-chêng sam-un-loán.thoughts swirling like a typhoon, mood like a sauna
其實我攏知 好膽你就來Kî-si̍t góa lóng chai. Hó-táⁿ lí tio̍h lâi.actually I know it all, so come if you dare
   
攏細你啦 攏細你啦 Lóng sī lí lah. Lóng sī lí lah.it's all you, it's all you
攏細你害我來氣心魯命Lóng sī lí hāi góa lâi khì-sim ló͘-miāit's all you taking years off my life
你的心我的心結結作一伙 Lí ê sim, góa ê sim, kiat-kiat chòe chi̍t-hóe.if your heart and my heart are tied together
是要打算按怎Sī beh phah-sǹg án-chóaⁿ.then what should be done about it?
   
攏細你啦 攏細你啦 Lóng sī lí lah. Lóng sī lí lah.it's all you, it's all you
攏細你害我整天在火大Lóng sī lí hāi góa kui-kang teh hóe tōa.it's all your fault that I'm furious all day
你的心我的心現在賣擱假Lí ê sim, góa ê sim, chit-má mài koh kéyour heart and my heart should stop pretending now
   
repeat #repeat #repeat #

No comments:

Post a Comment