Tuesday, June 22, 2010

Stefanie Sun Yanzi 孫燕姿 - Shenqi (Mystical) 神奇 translation就在一瞬間我們兩人眼前 just in a moment before both of our eyesjiu zi yi shunjian women liang ren yan qian
一道光出現到了另個世界a light emerges on another worldyi dao guang chu xiandao le ling ge shijie
眉中間有個紅點 in the middle of the forehead, there's a red dotmei zhongjian you ge hong dian
頭紗遮住臉a head scarf concealing the facetousha zhezhu lian
   
#好像每個人都有特別氣味 #it seems like everyone has a special scent, #haoxiang meigeren dou you tebie qiwei
聞了才發現那是咖哩作祟only after a sniff discover that it's curry making troublewen le cai faxian na shi gali zuosui
恆河水 菩提樹葉 the water of the Ganges, the leaves of the Bodhisattva treehenghe shui, Puli shu ye
古老的情節an ancient festivalgulao de qingjie
   
(時間在倒回 )(time moves in a circle)(shijian zai daohui)
我們倆 穿著布紗 聽著梵樂 we two wear cotton and listen to the Sanskrit music, womenlia chuanzhe busha, tingzhe fan yue
還想著 是幻覺still thinking it's a fantasyhai xiangzhe shi huanjue
(奇怪的語言) (a strange language)(qiguai de yuyan)
催著我 快快起舞 urges me to quickly rise and dance cuizhe wo kuaikuai qi wu
碎碎念啊念chanting on and onsuisui nian a nian
啊...ah....a...
   
時空換換換 (space-time shifts shifts shifts)shikong huan huan huan
分割的畫面a broken picturefenge de huamian
輪迴轉轉轉 (samsara spins spins spins)(lunhui zhuan zhuan zhuan)
有一樣的信念there is the same beliefyou yiyang de xinnian
我的愛 從古代 和你回來my love, from ancient times, comes back with youwo de ai, cong gudai, he ni huilai
時空換換換 (space-time shifts shifts shifts)(shikong huan huan huan)
你回到過去you return to the pastni huidao guoqu
輪迴轉轉轉 (samsara spins spins spins)(lunhui zhuan zhuan zhuan)
我經歷了悲喜 I go through sorrow and joywo jingli le bei xi
好神奇so mysticalhao shenqi
   
Repeat from #Repeat from #REPEAT FROM #
Repeat chorusRepeat chorusREPEAT CHORUS
時空換換換 the time shifts shifts shifts shikong huan huan huan
輪迴轉轉轉 啊...the wheel spins spins spins, ahlunhui zhuan zhuan zhuan
時空換換換 the time shifts shifts shiftsshikong huan huan huan
你回到過去you return to the pastni huidao guoqu
輪迴轉轉轉 the wheel spins spins spinslunhui zhuan zhuan zhuan
又回到了這裡 and arrive back hereyou huidao le zheli
好神奇 so mysticalhao shenqi

No comments:

Post a Comment