Saturday, June 19, 2010

Kelly Pan Jia Li - Second Life translationI still don't know what the dude means by "changing into a second mami". Music is super catchy, lyrics are just meh.

最近很难找到你it's been hard to find you latelyzui4jin4 hen3 nan2 zhao3dao4 ni3
原来你又去了第二个CITYand it turns out the whole time you were in a second cityyuan2lai2 ni3 you4 qu4 le di4er4 ge CITY
打电话问你和谁一起I called to ask you who you were withda3 dian4hua4 wen4 ni3 he2 shei2 yi4qi3
可是你又转第二个话题but you just changed to a second subjectke3shi4 ni3 you4 zhuan3 di4er4 ge hua4ti
我担心我放的是感情I worry about giving up my affectionwo3 dan1xin1 wo3 fang4 de shi4 gan3qing2
你却玩着第二种游戏whereas you're playing the second kind of gameni3 que4 wan2zhe di4er4 zhong4 you2xi4
我最怕爱着唯一的你I'm so afraid you, the only one I love,wo3 zui4 pa4 ai4zhe wei2yi1 de ni3
你已经开始第二生命you've already started a second lifeni3 yi3jing1 kai1shi3 di4er4 sheng1ming4
   
可以跑东又跑西you can run to the east or run to the westkeyi pao dong you pao xi
不要说东又说西but don't try to say east and west at the same timebu yao shuo dong you shuo xi
是我对你不放心it's me not trusting youshi wo dui ni bu fangxin
是你对我不着急it's you not caring for meshi ni dui wo bu zhaoji
快要灰了我的心soon my heart's gonna turn to ashkuai yao hui le wo de xin
快要忘了你的姓soon your name's gonna be forgottenkuai yao wang le ni de xing
如果再不加点劲if you don't put in any more effortruguo zai bu jia dian jing
我就去找第二个你I'm gonna look for a second you!wo jiu qu zhao di er ge ni
   
Talk to me boy (oh oh)talk to me boy(OH OH)TALK TO ME BOY
where did you go (oh oh)where did you go(OH OH)WHERE DID YOU GO
Just let me know (oh oh)just let me know(OH OH)JUST LET ME KNOW
快点告诉我hurry up and tell mekuai dian gaosu wo
x2x2x2
   
[男声][male voice][male voice]
不要怪我说我在逃避don't blame me or say I'm running awaybu2 yao4 guai4 wo3, shuo1 wo3 zai4 tao2bi4
是我去了第二个CITYI've gone to a second cityshi4 wo3 qu4le di4er4 ge CITY
不是怕你问我去了哪里it isn't that I'm afraid of you asking where I've gonebu2 shi4 pa4 ni3 wen4 wo3 qu4 le na3li
怕你变了第二个MAMIafraid you've become a second mamipa4 ni3 bian4 le di4er4 ge MAMI
男生女生总是这样子boys and girls are always like thisnan2sheng1 nv3sheng1 zong3 shi4 zhe4yang4zi
男生说自由女生说自私the boy says it's freedom, the girl says it's selfishnessnan2sheng1 shuo1 zi4you2, nv3sheng1 shuo1 zi4si1
虽然你是我的唯一even though you're my only onesui1ran2 ni3 shi4 wo3 de wei2yi1
我也想有第二生命I want to have a second life toowo3 ye3 xiang3 you3 di4er4 sheng1ming4
   
最近常常问自己been asking myself latelyzui4jin4 chang2chang2 wen4 zi4ji3
我们能不能够多一点亲密can we get intimate enough?wo3men neng2 bu4 neng2 gou4 duo1 yi4dian3 qin1mi4
打电话问你现在什么心情calling to ask you how you're feeling nowda3 dian4hua4 wen4 ni3 xian4zai4 shen2me xin1qing1
也是为了大家少点距离would make the distance less for everyoneye3shi4 wei4le da4jia1 shao3dian3 qu1li2
我担心我放的是感情I worry about giving up my affectionwo3 dan1xin1 wo3 fang4 de shi4 gan3qing2
你却玩着第二种游戏whereas you're playing another kind of gameni3 que4 wan2zhe di4er4 zhong4 you2xi4
我最怕爱着唯一的你I'm so afraid that you, the only one I love,wo3 zui4 pa4 ai4zhe wei2yi1 de ni3
你已经开始第二生命you've already started another lifeni3 yi3jing1 kai1shi3 di4er4 sheng1ming4
   
(repeat bridge and chorus)(repeat bridge and chorus)(repeat bridge and chorus)
   
你想要第二种假期you want a second kind of vacationni xiangyao di'er zhong jiaqi
我不要第二场爱情I don't want a second romancewo bu yao di'er chang aiqing
你想做第二个自己you want to be a second selfni xiang zuo di'er ge ziji
我只想永远做第一I only want to always be the firstwo zhi xiang yongyuan zuo diyi
你想有第二种空气you want to have a second kind of airni xiang you di'er zhong kongqi
我不要第二场爱情I don't want a second romancewo bu yao di'er chang aiqing
你想做第二个自己you want to be a second selfni xiang zuo di'er ge ziji
我只想永远做第一I only want to always be the firstwo zhi xiang yongyuan zuo diyi

No comments:

Post a Comment